blog

Pethau i’w gwneud yn ystod hanner tymor mis Chwefror

Mae hanner tymor mis Chwefror yn prysur nesáu. Mae llawer o weithgareddau ar gael i blant yn Abertawe a’r cyffiniau yn ystod y cyfnod hwn.

P’un a ydych yn chwilio am rywbeth egnïol neu weithgaredd mwy tawel, rydym yn gobeithio y byddwch yn dod o hyd i rywbeth sy’n addas i chi a’ch teulu.

Gaeaf Llawn Lles

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ‘Gaeaf Llawn Lles’, lle gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau AM DDIM y gaeaf hwn. Bydd y gweithgareddau canlynol hefyd yn mynd rhagddynt drwy gydol hanner tymor ac rydym yn siŵr na fyddwch am golli allan arnynt. Er bod aros gartref ac ymlacio’n braf ar adegau, gallai treulio ychydig oriau yn cymryd rhan yn un o’r digwyddiadau hyn i gwrdd â phlant neu deuluoedd eraill, gan gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyl fod yn newid braf i’ch trefn arferol.

Gweithgareddau beicio yn BikeAbility Wales

Cynhelir y sesiwn feicio hon i gefnogi teuluoedd, unigolion a grwpiau sy’n reidio beic am y tro cyntaf.

Lleoliad: Clwb Rygbi Dunvant, Cilâ, Abertawe

Dyddiad: Dydd Mawrth 22 Chwefror

Amser: 2pm -3pm

Oedran:  2 – 25 oed

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch [email protected] neu ewch i’r wefan: bikeabilitywales.org.uk

Ffôn: 07584 044284 / 07968 109145

Clwb Pêl-osgoi Parc Sgeti

Gweithgaredd hwyl, corfforol lle gallwch gyfarfod a chymdeithasu ag eraill wrth losgi llawer o egni.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Parc Sgeti, Heather Crescent, Abertawe

Dyddiad: Dydd Mercher, 23 Chwefror

Amser: 4.00pm – 4.45pm

Oedran: 7-11 oed

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]

Drymwyr One Heart

Rythm a Chwarae – Drymio Affricanaidd, Drymio Samba, Gwneud a Chwarae, Drymio gyda Jync, arbrofion Symudiad a Sain, a gemau’n seiliedig ar rythm.

Lleoliad: Neuadd Eglwys St Catherine, Gorseinon, Abertawe

Mae’r dyddiadau’n cynnwys: 21, 22, 23 Chwefror

Yn addas i unrhyw un dan 25 oed a/neu rieni

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Mark Cutliffe yn [email protected] neu ewch i’r wefan oneheartdrummers.org 

Oxfordshire Outdoors

Bydd y gweithgareddau’n cynnwys: Cyfeiriannu, adeiladu cuddfannau, gweithgareddau coedwigaeth, cerdded arfordirol a dringo creigiau ym mhenrhyn Gŵyr.

Lleoliad: Canolfan Addysg Awyr Agored Maenor Cil-frwch, Parkmill

Dyddiadau: 24 a 25 Chwefror

Oedran: Yn addas i blant ysgolion cynradd sydd ym mlynyddoedd 5 a 6

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Rheolwr y Ganolfan yn [email protected]

All Sewn Up Wales

Mae All Sewn Up Wales yn cynnig gweithdai gwnïo rhagflas bach i blant, gyda gweithgareddau’n cynnwys crosio, gwnïo a brodwaith i ddysgu technegau newydd a gwella deheurwydd, sgiliau cyffredinol a lles.

Lleoliad: Neuadd Hamdden Cilâ Uchaf

Dyddiad: 26 a 27 Chwefror

Amser: dwy sesiwn bob dydd: 10.00am – 12.30pm a 1.30pm – 4.00pm

Oedran: 6+ oed. Yn addas ar gyfer pob gallu; mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Aber Taiko – Drymio Japaneaidd mewn Grŵp

Gweithdai drymio Japaneaidd i blant a phobl ifanc lle gallant ddysgu am y gelfyddyd a’i le yn niwylliant Japan; sut i ddefnyddio’r drwm; a sut i chwarae. Mae gweithgareddau’n cynnwys dysgu rhythm syml a phrofi’r teimlad o chwarae fel grŵp a gwrando ar yr holl seiniau

Lleoliad: Hwb Cymunedol y Gors, Heol-Y-Gors, Townhill

Dyddiad: 27 Chwefror

Amser: 11am-12pm

Oedran: yn addas i’r holl blant a phobl ifanc

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]

Rubba Bubba gyda Sara

Sesiynau chwarae cymdeithasol

Cyfle hyfryd i gwrdd â rhieni newydd ac i’ch plant bach ryngweithio â’u cyfoedion. Bydd amryw o orsafoedd synhwyraidd ar gael, cyfle i archwilio, byrbryd a diod boeth i’r rhieni hefyd.

Lleoliad: Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Penllergaer

Dyddiad: Dydd Llun 21 Chwefror

Amser: 11am – 12pm

Oedran: 0-2 oed

Lleoliad: Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Penllergaer

Dyddiad: Dydd Mercher 23 Chwefror

Amser: 10am – 11.30am

Oedran: 0-2 oed

Sesiynau chwarae cymdeithasol cyn ysgol

Lleoliad: Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Penllergaer

Dyddiad: Dydd Mercher 23 Chwefror

Amser: 12 – 1.30pm

Oedran: 2-4 oed

Rhaid i gyfranogwyr fyw yn Abertawe.

Am ragor o wybodaeth ewch i rubba-bubba-with-sara.class4kids.co.uk/ neu ffoniwch 07840 305339.

Tîm Cefnogi Ieuenctid Ethnig (EYST)

Tair taith yn ystod hanner tymor mis Chwefror.

Oedran: yn addas i’r rheini rhwng 0 a 25 oed (gan gynnwys aelodau teulu ar gyfer grwpiau iau)

Mae gweithgareddau’n cynnwys taith gogartio, dringo creigiau dan do, taith y bydd cyfranogwyr yn penderfynu arni, PlayStation 5.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]

Parti ffyn gloyw hanner tymor – CanDo Connect CIC

Ar agor i unrhyw un 10+ oed sydd ag angen ychwanegol a’i frodyr a’i chwiorydd. Nodwch fod rhaid i riant/ofalwyr fod yn bresennol yn y neuadd pan fydd y sesiwn yn cael ei chynnal.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Townhill

Dyddiad: Nos Iau 24 Chwefror

Amser: 6.00pm

I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle, ewch i: sesiwn ffyn gloyw 24/2 | candohub

Air Assault UK Ltd

Sesiynau Gynnau Nerf, lle cyflenwir yr holl gyfarpar. Dewch i fwynhau!

Lleoliad: Amrywiol (New Lodge, Gorseinon; Neuadd Goffa Treforys; a Chlwb Chwaraeon a Chymdeithasol Penllergaer)

Dyddiad: 21, 22 a 28 Chwefror

Oedran: 6-11 oed

Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle, ffoniwch Martin ar 07706 998574 neu e-bostiwch [email protected]

JP Dance Company Abertawe

Sesiynau dawns am ddim ar gael. Mae’r sesiynau’n cynnwys Dawnsio Stryd, Cyfoes, Bale, Jazz, Acro a hyfforddiant cystadlu. Mae croeso i ddechreuwyr! Yn addas i blant 3 – 16 oed.

Mae dosbarthiadau dawns ar gael i ddechreuwyr hyd at lefel uwch.

Lleoliad: Canolfan Chwaraeon Meadowview, Townhill, Abertawe

Dyddiad: 22-26 Chwefror

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch Jessica Phillips yn [email protected] neu ffoniwch 07368 377198.

Clwb Criced Tre-gŵyr

Amrywiaeth o sgiliau criced ar gyfer plant 5 – 16 oed. Gall uchafswm o 16 fynd i bob sesiwn. Gall pobl ifanc o bob lefel gallu, o ddechreuwyr i chwaraewyr medrus, fod yn bresennol

Lleoliad: Neuadd Chwaraeon Ysgol Tre-gŵyr

Dyddiad: 21 – 25 Chwefror (pedair sesiwn bob dydd)

Amserau:

  • 10.00am – 11.00am: 5-16 oed (merched yn unig)
  • 11.00am-12.00pm: 5-8 oed
  • 1.00pm i 2.00pm: 9-11 oed
  • 2.00pm i 3.00pm: 11+

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch Dean Mason ar [email protected] neu ffoniwch 07976 056733.

Gymnasteg a Ffitrwydd

Lleoliad: Canolfan Chwaraeon Castell-nedd

Dyddiad: Dydd Llun 21 Chwefror

Amser: 4.00pm – 5.00pm

Oedran: 5-9 oed

I archebu, ewch i www.celticleisure.org neu ffoniwch eich canolfan leol ar 08000 43 43 43.

Rygbi Tag

Lleoliad: Canolfan Chwaraeon Castell-nedd

Dyddiad: Dydd Llun 21 Chwefror

Amser: 4.00pm – 5.00pm

Oedran: 5-9 oed

I archebu, ewch i www.celticleisure.org neu ffoniwch eich canolfan leol ar 08000 43 43 43.

Ioga’r Corff a’r Meddwl

Lleoliad: Canolfan Hamdden Pontardawe

Dyddiad: Dydd Llun 21 Chwefror

Amser: 4.30pm – 5.30pm

Oedran: 11-16 oed

I archebu, ewch i www.celticleisure.org neu ffoniwch eich canolfan leol ar 08000 43 43 43.

Beicio Dan Do

Lleoliad: Canolfan Hamdden Pontardawe

Dyddiad: Dydd Mawrth 22 Chwefror

Amser: 4.15pm – 5.00pm

Oedran: 14+ oed

I archebu, ewch i www.celticleisure.org neu ffoniwch eich canolfan leol ar 08000 43 43 43.

Ffitrwydd Paffio i bobl iau

Lleoliad: Canolfan Hamdden Pontardawe

Dyddiad: 24 Chwefror

Amser: 4.30pm-5.30pm

Oedran: 11-16 oed

I archebu, ewch i www.celticleisure.org neu ffoniwch eich canolfan leol ar 08000 43 43 43.

Gweithdai Shine Drama 

Sesiynau drama i blant sy’n meithrin lles ac yn magu hyder, yn datrys problemau ac yn annog gwaith tîm a sgiliau llythrennedd.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol y Cocyd, St Peter’s Terrace, Y Cocyd, Abertawe

Dyddiad: Dydd Mercher, 23 Chwefror

Oedran: Bydd y sesiwn gyntaf ar gyfer plant 2–3 oed. Bydd yr ail sesiwn ar gyfer plant 4–8 oed.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 07853 258872.

Ioga i’r Teulu

Lleoliad: Canolfan St Pauls, Aberafan

Dyddiad: Dydd Iau 24 Chwefror

Oedran: 5-8 oed

Amser: 4.15pm – 5.00pm

Oedran: 9-11 oed

Amserau: 5.00pm – 5.45pm

Sesiynau Sglefrio

Lleoliad: Parc Sglefrio Exist

Dyddiad: Dydd Mawrth 22 a dydd Mercher 23 Chwefror

Oedran: Dechreuwyr 10 oed ac yn iau

Amserau: 12pm – 1pm

Oedran: Sesiwn Agored

Amserau: 1pm-3pm

Rhythm a Chwarae

Mae sesiynau rhythm a chwarae yn rhoi cyfle i bobl ifanc a theuluoedd ymuno â drymio, chwarae, symud, gwneud a chreu gyda drymwyr One Heart. Darperir yr holl offer, a bydd digon o help i sicrhau bod pawb yn cael amser hwyl ac yn gallu cymryd rhan.

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Melincryddan, Castell-nedd

Dyddiad: Dydd Mercher 23 Chwefror

Amser: 4pm – 5pm

Lleoliad: Canolfan Celfyddydau Pontardawe

Dyddiad: 24 a 25 Chwefror

Amser: 10am – 12pm

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch: [email protected]

Ffôn: 07455 677711

Sgïo dull rhydd

I’r rheini sydd eisoes â’r gallu i sgïo, beth am fynd am y llethrau agosaf a mwynhau sesiwn sgïo rhydd am ddim? Os byddai hyn o ddiddordeb i chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, archebwch le ar unwaith gan ddefnyddio’r rhif isod a sicrhau eich lle.

Lleoliad: Canolfan Sgïo a Gweithgareddau Pen-bre

Dyddiad: Nos Fawrth 22 Chwefror

Amser: 6pm – 7pm

Oedran: 14 – 17 oed

Amser: 7.30pm-8.30pm

Oedran: 18 – 25 oed

I gadw lle neu i gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch: 01554 834443.

Pier y Mwmbwls

Bydd hefyd nifer o weithgareddau y gallwch chi a’ch plant ymuno â nhw ym mhier y Mwmbwls.

Paentio creigiau thema glan môr

Bydd eich plentyn yn gallu dylunio ei graig ar thema glan môr ei hun y gall fynd â hi adref neu ei hychwanegu at ein harddangosfa glan môr i bawb ei mwynhau. Does dim modd cadw lle ar gyfer y digwyddiad hwn ac mae’n cael ei redeg ar sail y cyntaf i’r felin.

Dyddiad: Dydd Llun 21 Chwefror

Amser: 12pm – 4pm

Pris: Am ddim

Clwb plant

Cyfle perffaith i’ch plentyn gwrdd â phlant eraill a chael hwyl! Bydd y sesiwn yn llawn gweithgareddau i’ch plentyn eu mwynhau. Does dim modd cadw lle ar gyfer y digwyddiad hwn ac mae’n cael ei redeg ar sail y cyntaf i’r felin.

Dyddiad: Dydd Mawrth 22 Chwefror

Amser: 10.30am

Pris: Am ddim

Parti Dawns Encanto

Dydych chi ddim eisiau colli’r cyfle hwn i ddawnsio gyda Mirabel cyn cymryd rhan mewn crefft ar thema Encanto.

Dyddiad: Dydd Mercher 23 Chwefror

Amser: 12.00pm

Pris: £7.50

I archebu tocynnau i ddawnsio, ewch i: Parti Dawns Encanto – Pier y Mwmbwls (mumbles-pier.co.uk).

Crefftau Llanast

Gallwch osgoi creu llanast yn eich cartref eich hun a gadael i rywun arall wneud y gwaith glanhau. Dyma’r ffordd orau o fod yn greadigol yn eu gweithdy crefftau llanast. Does dim modd cadw lle ar gyfer y digwyddiad hwn ac mae’n cael ei redeg ar sail y cyntaf i’r felin.

Dyddiad: Dydd Iau 24 Chwefror

Amser: 12pm – 4pm

Sioe Hud  – Simon Sparkles

Sioe hud anhygoel sy’n llawn hwyl y bydd eich teulu cyfan yn gallu ei mwynhau. Dyma ffordd wych o ddod â’r wythnos hanner tymor i ben. I archebu tocynnau ar gyfer y sioe hud, ewch i: Sioe Hud Simon Sparkles – Pier y Mwmbwls (mumbles-pier.co.uk)

Dyddiad: Dydd Gwener 25 Chwefror

Amser: 2.00pm a 3.00pm

Pris: £2

Clwb Gwyliau – LC Abertawe

Yn yr LC, maent yn ymwybodol o’r anawsterau y mae rhieni’n eu hwynebu pan ddaw’r amser i ddod o hyd i bethau i’r plant eu gwneud yn ystod hanner tymor, yn enwedig os oes angen iddynt weithio. O ganlyniad, maent yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gadw plant yn ddiogel, yn actif ac yn iach drwy gydol yr wythnos.

Oedran: 5-12 oed

Bydd y clwb gwyliau yn rhedeg yn ddyddiol drwy gydol hanner tymor mis Chwefror, lle bydd plant yn gallu cymryd rhan yn y gweithgareddau canlynol:

  • Parc Dŵr (dros 8 oed yn unig)
  • Wal ddringo
  • Ardal Chwarae
  • Chwaraeon
  • Hwyl a Sbri

Gallwch archebu ar-lein gan ddefnyddio’r ddolen yma: Hanner Tymor mis Chwefror yn yr LC| Freedom Leisure (freedom-leisure.co.uk)

Mwynhewch yr hanner tymor, mae digon i’w wneud.

Story Time

Stories From Our Carers