pwy all faethu

pwy all faethu

pwy all faethu yn abertawe?

Mae pob rhiant maeth yn wahanol, ond mae un peth yn gyffredin i bob un ohonyn nhw – yr awydd i ddarparu cartref diogel a chariadus i blentyn.

Mae yna blant yn eich ardal leol sydd angen rhywun y gallan nhw droi ato bob amser, dim ots beth. Efallai mai chi yw’r person hwnnw – p’un ai ydych chi’n berchen ar eiddo neu’n rhentu, yn sengl neu’n briod. Dydy’r manylion hyn, na rhai eraill, ddim yn effeithio ar a allwch chi faethu neu beidio.

Yn wir, mae Maethu Cymru Abertawe yn falch o ddathlu amrywiaeth. Mae gan ein gofalwyr maeth brofiadau bywyd gwahanol ac amrywiaeth eang o sgiliau a rhinweddau, a dyma’r pethau rydyn ni’n eu hystyried. Dyna sy’n bwysig.

A yw maethu i chi – daliwch ati i ddarllen.

mythau maethu: gwahaniaethu rhwng ffaith a ffuglen

Mae maethu yn rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth i blant yn Abertawe, gan newid eu bywydau er gwell. P’un ai ydych chi’n gallu gwneud hyn yn y tymor byr neu’r tymor hir, byddwch chi’n chwarae rhan bwysig yn y gwaith o lunio eu dyfodol. Mae angen pob math o wahanol bobl ar gyfer maethu, a dyna pam ein bod ni’n canolbwyntio ar amrywiaeth.

Rydyn ni yma i chi bob amser. Rydyn ni’n dod at ein gilydd, ynghyd â’ch teulu, eich ffrindiau a’ch cymuned, i sicrhau’r canlyniadau gorau i blant yr ardal.

Rydyn ni’n gofyn dau gwestiwn i bobl sy’n ystyried maethu: allwch chi wneud gwahaniaeth, ac ydych chi eisiau gwneud hynny?

alla i faethu yn abertawe os ydw i’n gweithio’n llawn amser?

Fydd swydd amser llawn ddim yn eich atal rhag dod yn ofalwr maeth, ond efallai y bydd angen meddwl mwy amdano.

Gallwn helpu i ddod o hyd i ffordd o wneud i faethu fod yn rhan o’ch bywyd, hyd yn oed os ydych chi’n gweithio’n llawn amser. Sut? Er enghraifft, gallech gynnig seibiant byr i blant ar benwythnosau neu y tu allan i oriau gwaith.

Gwaith tîm yw maethu. Byddwch yn gweithio gyda gweithwyr cymdeithasol, athrawon a therapyddion, ac rydyn ni yma i’ch cefnogi chi drwy gydol y broses.

alla i fod yn ofalwr maeth os ydw i’n byw mewn llety rhent?

Wrth gwrs. Y peth pwysicaf yw eich bod yn teimlo’n ddiogel lle rydych chi’n byw, p’un ai ydych chi’n rhentu neu’n talu morgais. Gallwn weld beth sy’n gweithio orau i chi yn dibynnu ar ble rydych chi’n ei alw’n gartref.

Dyma un ffordd o edrych ar bethau. Fe allech chi ddefnyddio eich ystafell sbâr fel campfa neu swyddfa yn y cartref, ond beth os gallai fod yn rhywle diogel i blentyn? Rhywle i’w alw’n gartref.

alla i faethu os oes gen i blant fy hun?

Does dim dau deulu maeth yr un fath. Os oes gennych chi blant eich hun, dydy hynny ddim yn golygu na allwch chi ymestyn eich teulu drwy faethu. Yn syml iawn, mae’n golygu croesawu mwy o blant i’ch cartref i’w caru ac i ofalu amdanyn nhw.

Gall plant elwa llawer o gael brodyr a chwiorydd maeth. Maen nhw’n dysgu sut i wneud ffrindiau a gofalu am eraill – mae’n eu helpu i ddeall pethau mewn ffordd newydd.

ydw i’n rhy hen i faethu?

Does dim terfyn oedran uchaf, felly peidiwch â gadael i’ch oedran eich atal. Byddwn ni’n gwneud yn siŵr eich bod chi’n cael yr hyfforddiant a’r gefnogaeth leol arbenigol sydd eu hangen arnoch i fod yn barod ar gyfer eich taith faethu.

ydw i’n rhy ifanc i faethu?

Os ydych chi’n oedolyn, gallwch fod yn ofalwr maeth. Gallwch fod yn rhan o’r daith faethu, dim ots pa mor ifanc ydych chi, ar yr amod eich bod chi’n aeddfed ac yn barod i ymrwymo. Byddwn ni yno i’ch cefnogi chi bob cam o’r ffordd.

a oes rhaid i gyplau sy’n maethu fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil?

Dydy eich statws perthynas ddim yn effeithio o gwbl ar eich gallu i faethu. Yr hyn sy’n bwysig yw’r hyn y gallwch ei gynnig i blentyn. Bydd eich tîm Maethu Cymru Abertawe lleol yn argymell ai nawr yw’r amser iawn i chi ddod yn ofalwr maeth, p’un ai ydych chi’n sengl, yn briod neu mewn partneriaeth sifil.

alla i faethu os ydw i’n drawsryweddol?

Gallwch. Dydy bod yn rhiant maeth da ddim yn dibynnu ar eich rhywedd; mae’n ymwneud â’ch personoliaeth, eich sgiliau a’ch rhinweddau.

alla i faethu os ydw i’n hoyw?

Dydy eich cyfeiriadedd rhywiol ddim yn cael ei ystyried. Rydyn ni’n dymuno gwybod pa mor ymroddedig ydych chi i ddarparu amgylchedd diogel a sefydlog i blentyn sydd angen cael ei faethu. Felly, gallwch, gallwch chi faethu.

alla i faethu os oes gen i gi neu gath?

Gallwch. Gall anifeiliaid anwes fod yn fantais enfawr mewn teulu maeth, gan gynnig math gwahanol o gymorth i blentyn. Dydy anifail anwes ddim yn golygu na allwch chi faethu, ond mae’n rhaid i ni wirio ambell beth yn gyntaf. Mae pob anifail anwes yn cael ei gynnwys yn eich cais, er mwyn i ni allu asesu sut bydd yn cyd-dynnu ag unrhyw blant maeth yn y dyfodol.

alla i faethu os ydw i’n ysmygu?

Mae polisïau ysmygu yn gallu amrywio o un Awdurdod Lleol i’r llall. Fodd bynnag, mae’n well bod yn onest o’r cychwyn cyntaf. Os ydych chi’n dymuno rhoi’r gorau iddi, byddwn ni’n cynnig arweiniad ar sut i wneud hynny.

Rydyn ni’n canolbwyntio ar baru plentyn yn ein gofal â’ch teulu yn iawn.

alla i faethu os ydw i’n ddi-waith?

Fydd bod yn ddi-waith ddim yn eich atal rhag dod yn ofalwr maeth. Yr hyn sy’n bwysig yw gallu cynnig cefnogaeth, cyngor a chariad bob dydd. Byddwn yn gweithio gyda chi i benderfynu ai dyma’r amser iawn i chi ddechrau maethu.

alla i faethu os nad oes gen i dŷ mawr?

Dydy maint eich tŷ ddim yn pennu eich gallu i faethu. Rydyn ni eisiau gwybod a ydych chi’n gallu cynnig ystafell i blentyn mewn amgylchedd cynnes, sefydlog a diogel. Dyna sy’n bwysig.

sisters playing in the garden

mathau o faethu

Mae maethu yn gyfle gwych i wneud gwahaniaeth go iawn i fywyd rhywun. Boed hynny am brynhawn, penwythnos, blwyddyn neu fwy.

dysgu mwy
Excited face of a small boy

cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu ym Mlaenau Gwent yn gweithio a beth alla i ei ddisgwyl? Mae’r atebion ar gael yma.

dysgu mwy
Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch

  • Os ydych chi’n bwriadu gofyn am becyn gwybodaeth, gofyn cwestiwn neu gymryd y cam cyntaf tuag at ddod yn ofalwr maeth, rydyn ni yma i helpu. Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’n tîm ymroddedig yn cysylltu â chi.