blog

cwestiynau cyffredin: tâl gofalwyr maeth

Rydyn ni’n dod ar draws llawer o bobl â diddordeb mewn bod yn ofalwyr maeth a’u prif reswm am wneud hynny yw er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywyd plentyn a rhoi cartref cariadus, cefnogol a diogel iddo, rhywbeth y mae’n ei haeddu’n fawr.  Fodd bynnag, rydym hefyd yn realistig ac yn deall bod gan bobl filiau i’w talu ac felly, os ydynt yn mynd i roi’r gorau i swydd i faethu neu gwtogi ar eu horiau, mae angen iddynt wybod y bydd y ffïoedd a’r lwfansau y mae gofalwyr maeth yn eu cael yn talu am eu treuliau hanfodol.

Isod mae amrywiaeth o gwestiynau y mae pobl yn eu gofyn yn aml a fydd, gobeithio, yn rhoi darlun cliriach o sut mae’r cyfan yn gweithio!

faint o arian y byddaf yn cael fy nhalu?

Mae gofalwyr maeth yn derbyn lwfans wythnosol ar gyfer plentyn i helpu i dalu costau gofalu am blentyn a ffi gofalwr maeth wythnosol ar gyfer pob plentyn y maent yn gofalu amdano.

Ar hyn o bryd, mae ein ffïoedd a lwfansau wedi’u nodi isod.

Lwfans wythnosol ar gyfer plentyn fesul plentyn

 • 0-4 oed = £188
 • 5-10 oed = £175
 • 11-15 oed = £210
 • 16+ = £213

Ffi wythnosol ar gyfer gofalwr – fesul plentyn

 • 0-4 oed = £140
 • 5-10 oed = £161.28
 • 11+ = £175

Bydd y gofalwyr hynny sy’n cynnig seibiannau byr neu ofal seibiant i blant yn cael yr un ffi gofalwr a lwfans plant â gofalwyr prif ffrwd ond ar sail pro-rata/fesul diwrnod.

a fyddaf yn derbyn unrhyw daliadau ychwanegol ar gyfer penblwyddi neu’r Nadolig?

Byddwch. Ni yw un o’r ychydig wasanaethau maethu sy’n darparu taliadau ychwanegol i’w gofalwyr ar gyfer penblwyddi, y Nadolig a gwyliau. Byddwch yn derbyn y taliadau hyn ar gyfer pob plentyn rydych yn gofalu amdano.

beth sy’n digwydd os yw plentyn yn cael ei leoli gyda mi mewn argyfwng ac yn dod ataf gydag ychydig neu ddim eiddo?

Mewn sefyllfaoedd brys lle nad oes gan y plentyn fawr ddim eiddo, neu ddim eiddo o gwbl, byddwn yn rhoi taliad untro i ofalwyr i dalu costau’r hyn yr oedd ei angen ar y plentyn.

a ydych yn dal i gael eich talu os nad oes gennych unrhyw blant yn byw gyda chi?

Ydych, byddwch yn derbyn ffi gadw os:

 • rydych ar gael i faethu
 • rydych yn hapus i ystyried derbyn plant o ystod oedran eang
 • nad oes gennych unrhyw blentyn arall wedi’i leoli gyda chi
 • os na fernir bod y plant y mae angen lleoliad maeth arnynt yn addas ar eich cyfer

hoffem faethu – a oes unrhyw gymorth ariannol i gael tŷ mwy er mwyn gwneud hyn?

Nac oes, yn anffodus. Nid oes gennym y pŵer na’r dylanwad i’ch helpu i gael eiddo mwy er mwyn i chi faethu. Yn yr un modd, ni all adran dai’r cyngor eich rhoi mewn tŷ cyngor mwy ar y cytundeb y byddwch yn ofalwr maeth.

a oes rhaid talu treth am dâl gofal maeth?

Dim fel arfer. Gelwir eithriad o dreth incwm ar dâl gofal maeth yn Ryddhad Gofal Cymwys ac mae’n golygu nad oes angen i chi dalu treth ar y £10,000 cyntaf y mae eich cartref yn ei ennill mewn unrhyw flwyddyn. Mae tâl gofal maeth yn destun gostyngiad treth ychwanegol o hyd at £250 yr wythnos am bob wythnos y mae plentyn yn eich gofal.

Ar ddiwedd pob blwyddyn dreth, bydd yn rhaid i chi wneud cyfrifiad syml i weld beth yw eich trothwy treth ar gyfer y flwyddyn dreth ac a ydych wedi mynd drosto ai peidio. Os byddwch wedi mynd dros y trothwy, gelwir hyn yn elw trethadwy ac efallai y bydd yn rhaid i chi dalu treth arno.

rwy’n derbyn budd-daliadau. os byddaf yn maethu, a fydd hyn yn effeithio ar fy nhaliadau?

Na fydd, oherwydd y Rhyddhad Gofal Cymwys, ni fydd bod yn ofalwr maeth yn effeithio ar y rhan fwyaf o fudd-daliadau a gewch.

Os ydych yn derbyn tâl gofalwr maeth (lwfans maethu), rydych yn parhau i fod yn gymwys i gael budd-daliadau penodol. Ni fydd eich lwfans maethu yn effeithio ar eich cymhwysedd ar gyfer Budd-dal Tai, Credyd Cynhwysol, neu Lwfans Gofalwr/Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer eich plentyn eich hun. Ystyrir maethu fel bod yn hunangyflogedig, felly efallai y bydd gennych hawl i Gredyd Treth Gwaith a Chredyd Treth Plant.

Yr unig eithriad yw Lwfans Ceisio Gwaith, a fydd yn cael ei effeithio os ydych yn derbyn lwfans maethu.

oes rhaid i ni gynilo unrhyw arian ar gyfer y plant sy’n cael eu lleoli gyda ni?

Bob wythnos, mae £5 yn cael ei dynnu’n awtomatig o’r taliad lwfans plant y mae gofalwyr maeth yn ei dderbyn.

cysylltu â ni

Rhagor o wybodaeth am faethu a beth allai ei olygu i chi.

Story Time

Stories From Our Carers