cwestiwn cyffredin

beth yw maethu?

beth yw maethu?

Mae maethu yn golygu derbyn plentyn yn rhan o’ch teulu pan fydd yn rhaid iddo fod i ffwrdd oddi wrth ei deulu ei hun. Gallai hynny fod am noson, mis, blwyddyn neu sawl blwyddyn. Mae ymroddiad i wneud gwahaniaeth wrth galon unrhyw leoliad maeth – er mwyn newid cwrs bywyd plentyn.

Mae gofalwyr maeth yn golygu dechrau o’r newydd a theulu newydd, ond dydy hyn ddim yn golygu dileu’r gorffennol – mae’r cysylltiadau pwysig sydd gan blant maeth â’u teuluoedd biolegol yn cael eu cynnal hefyd. 

Mae gwarchod cyfeillgarwch, lleoedd cyfarwydd a phopeth sy’n bwysig i’r plentyn yn ganolog i’r hyn rydyn ni’n ei wneud. Dyna pam y byddwn bob amser yn rhoi blaenoriaeth i leoli plant yn eu cymuned leol, os mai dyna’r peth iawn iddyn nhw. 

Fel gofalwr maeth lleol, mae gennych rôl bwysig: gwneud yn siŵr bod y plentyn yn teimlo’n ddiogel, yn hapus ac yn cael cefnogaeth. Ein rôl ni yw eich cefnogi chi, ym mhob ffordd y gallwn ni.

y teulu maeth nodweddiadol… dydy o ddim yn bodoli

Rydyn ni’n dathlu amrywiaeth a natur unigryw ein teuluoedd maeth. Does dim y fath beth â theulu maeth nodweddiadol – y gwir amdani yw, mae maethu’n ymwneud â diwallu anghenion unigol pob plentyn yn ein gofal. Mae angen rhywbeth gwahanol ar bob plentyn. Dyna pam, os byddwch chi’n penderfynu bod yn ofalwr maeth, does dim modd cymharu eich amgylchiadau chi â sefyllfa unrhyw un arall. Eich stori chi yw’r peth pwysicaf. 

Rhagor o wybodaeth am y gwahanol fathau o faethu.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch